ANKARA – TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı genelgesine rağmen koronavirüs salgını sürecinde bazı işyerlerinin sağlık çalışanlarının sözleşmelerini feshettiğini belirtti.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını sürecinde kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarının üç ay boyunca istifa etmelerinin yasak olduğuna dair yayımladığı yönetmenliğe rağmen işten çıkarılmaların yaşandığına dair açıklama yaptı.

TTB yazılı açıklamasında salgın sürecinde bazı işyerlerinin genel olarak hasta başvuru sayısının azaldığı ve benzer gerekçelerle sağlık çalışanlarını işten çıkardığını ifade etti.

‘KAMUSAL DESTEK SAĞLANMALI’

Açıklamanın devamında, “Meslektaşlarımızın bilgi ve emeklerine hürmet edilmesini, bütün özel sağlık kurum ve kuruluşlarına kamusal ödevler verilerek sağlık hizmet sunumuna katılmalarının sağlanmasını, bu süreçte sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulmasını ve bu sağlık kuruluşlarının personel giderlerine kamusal destek sağlanmasını talep ediyoruz” diye belirtti.

Sağlık çalışanlarının iş akdinin feshedildiğine dair şikayetlerin olduğunu ifade eden TTB, sözleşmesi feshedilen sağlık çalışanlarının iş güvencesine ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

“* İş sözleşmesinin bu dönemde feshedilemeyeceğini belirterek İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurularak işinden ayrılışının yapılmaması ve işverenin Sağlık Bakanlığı’nın Kararından bilgilendirilerek uyarılması istenebilir.

ARABULUCUYA BAŞVURULMASI GEREKİR

* Şartları uygunsa (hekimin en az altı aydan beri çalıştığı işyerinde en az 30 işçi çalışıyor ise) iş sözleşmesinin feshinin bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde, feshin geçerli bir sebebe dayanmadığı belirtilerek, işe iade talebiyle arabulucuya başvurulması gerekir. Bu dönemde yargıdaki süreler de 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Dolayısıyla bir aylık sürenin başlangıcı 1 Mayıs 2020 olacaktır. Ancak, sürenin başlaması beklenmeksizin arabulucuya başvurulması ve arabulucunun gerektiğinde telekonferans yöntemiyle bu süreci yürütmesi de mümkündür.

* Arabulucu görüşmeleri sonucunda uzlaşılarak işe iade kararı verilemediğinde, iki hafta içinde iş mahkemesinde işe iade istemiyle dava açılabilir. Bu dava sonunda işe iade kararı verilir fakat işveren işe iadeyi kabul etmezse, mahkeme tarafından belirlenmiş olan, başvurucunun 8 ile 12 aylık ücreti tutarındaki tazminat işveren tarafından ödenir.

* İşe iade talebinin mahkeme veya işveren tarafından reddedilmesi halinde iş akdinin feshine bağlı işçilik alacakları doğabilir. Bunlar, temel olarak, şartları varsa, her çalışma yılı için çalışanın bir aylık ücreti tutarındaki kıdem tazminatı, işyerindeki çalışma süresine bağlı olarak 2-8 haftalık ücreti tutarındaki ihbar tazminatı, kullanılmayan yıllık izin günleri ile yapılan fazla çalışmaların ücretidir. Bu tazminat ve alacaklar işveren tarafından rızaen ödenmezse önce arabuluculuk, anlaşma sağlanamadığında ise mahkemeye başvurularak talep edilir.

İŞYERİ HEKİMİNİN EK TAZMİNAT OLANAĞI VAR

* Bir kısım özel hastanelerde çalışan hekimlerle, 2015 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına eklenen Ek 10. Madde kapsamında, sözleşme yapılarak ücretlerinin fatura karşılığı ödenmesine başlanmıştır. Çalışma biçimi aynı kalmasına karşın sadece ücretin ödenme yöntemindeki bu değişiklik çalışanların statüsünde bir farklılığa yol açmayacağı için, bu hekimlerin iş sözleşmelerinin feshinde de yukarıda belirtilen haklar geçerliliğini korumaktadır.

* Çalışanların işlerini korumaktan ziyade, haklı bir sebep olmaksızın iş sözleşmesi feshedilenlere tazminat ödenmesini hedefleyen bu hakların yanı sıra, işyeri hekimlerinin ek bir tazminat olanağı daha vardır. Yaşanmakta olan virüs salgınının yayılmasında sosyal ilişkinlerin önemi ile çalışma alanlarında işçilerin yakın temasları dikkate alındığında işyeri hekimlerinin sağlık önerilerinin bu dönemde çok daha özel bir önem taşıdığı açıktır. İşyeri hekimi, bildirim yükümlülüğünü yerine getirdiği için iş sözleşmesi feshedilirse işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekiminin diğer işçilik hakları saklıdır.”

(MA)